Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MATTRA POLSKA

 

Poniższy Regulamin przedstawia zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Mattra Polska, dostępnym pod adresem internetowym www.mattrasklep.pl.

 

Postanowienia Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawieranych w stacjonarnym sklepie Mattra Polska.

 

Jeśli którekolwiek ze wskazanych poniżej kwestii są dla Ciebie niejasne, skontaktuj się z nami pod adresem biuro@mattrasklep.pl.

 

Spis treści

 1. Informacje ogólne. 1
 2. Słownik pojęć. 2

III.    Wymagania techniczne. 3

 1. Pliki cookies. 4
 2. Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu. 4
 3. Zasady korzystania z Usług Sklepu. 4

VII.   Rejestracja Konta w Sklepie. 5

VIII.     Usunięcie Konta Klienta. 6

 1. Logowanie. 6
 2. Produkty dostępne w Sklepie. 6
 3. Sposoby płatności 7

XII.   Zasady składania Zamówień w Sklepie. 8

XIII.     Realizacja Zamówień. 9

XIV.      Sposoby dostawy. 10

 1. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży. 11

XVI.      Rękojmia – Konsumenci 13

XVII.    Gwarancja. 14

XVIII.      Pozasądowe metody rozstrzygania sporów.. 15

XIX.      Dane osobowe. 16

 1. Postanowienia przejściowe i końcowe. 17

 

 

I.            Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy Mattra Polska jest prowadzony przez Mariusza Podolskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą

P.P.H.U. Mattra Polska Mariusz Podolski

Mysłakówko 22

87-605 Tłuchowo

nr telefonu 696 703 597,

adres e-mail: biuro@mattrasklep.pl,

zwanego również Mattra Polska.

 1. Udostępnienie funkcjonalności Sklepu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną realizowaną przez usługodawcę - Mattra Polska na rzecz Klientów. Świadczenie usługi odbywa się na podstawie umowy zawieranej między Klientem a Mattra Polska poprzez akceptację Regulaminu i Rejestrację Konta w Sklepie lub zawarcie Umowy sprzedaży bez Rejestracji. Niniejszy Regulamin składa się na treść Umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Mattra Polska, a Klientami.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Umowa na podstawie niniejszego Regulaminu zawierana jest w języku polskim i podlega polskiemu prawu.

 

II.          Słownik pojęć

 1. Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
 • Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin,
 • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Mattra Polska, dostępny na stronie internetowej www.mattrasklep.pl;
 • Klient – osoba korzystająca ze Sklepu internetowego prowadzonego przez Mattra Polska jako Konsument lub jako Przedsiębiorca;
 • Konsument – osoba fizyczna, która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczna lub zawiera umowę sprzedaży w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsument w rozumieniu art. 221 kc;
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ale posiadająca zdolność prawną), która za pośrednictwem Sklepu korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczna lub zawiera umowę sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej, tj. przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 kc;
 • Produkt – rzecz ruchoma znajdująca się w ofercie handlowej Sklepu;
 • Konto – przestrzeń sieciowa Sklepu przeznaczona dla zarejestrowanego Klienta, dostępna po zalogowaniu, obejmująca informacje o Kliencie i dokonanych przez niego zakupach, umożliwiająca Klientowi korzystanie z funkcjonalności Sklepu, w szczególności dokonywanie zakupów;
 • Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta w Sklepie;
 • Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla zalogowania się na Konto Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta;
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient dokonuje wyboru Produktów do zakupu, umożliwiająca Klientowi ustalenie i zmianę danych dotyczących Zamówienia, w tym ilości produktów, formy płatności, adresu i sposobu dostawy, danych do faktury;
 • Przechowalnia – funkcjonalność Sklepu, w ramach której Klient może zapamiętać dany Produkt i wrócić do niego po kliknięciu w zakładkę Moje Konto;
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające rodzaj i/lub liczbę Produktów oraz inne treści, w tym miejsce jego odbioru oraz formę płatności ceny za Produkt;
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów, zawarta pomiędzy Mattra Polska a Klientem w trybie określonym w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu,
 • Reklamacja – zgłoszenie przez Klienta w trybie określonym w niniejszym Regulaminie: (i) wady fizycznej lub prawnej Produktu, (ii) nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu;
 • Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Mattra Polska za pośrednictwem Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie;
 • Newsletter - informacje, w tym informacje o promocjach i informacje handlowe w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sklepu, wysyłane Klientowi za jego zgodą, drogą elektroniczną, przez Sklep;
 • KC – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny;
 • ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 1. Definicje w liczbie pojedynczej mają takie samo znaczenie w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, o ile co innego nie wynika z kontekstu.

 

III.       Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
 • posiadanie urządzenia przekazującego dane teleinformatyczne, w tym komputera stacjonarnego, komputera przenośnego, tabletu, smartfona wyposażonego w system operacyjny w aktualnej wersji,
 • dostęp do sieci Internet,
 • adres poczty e-mail,
 • przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera)
 1. Dostępność Sklepu może być zależna od urządzenia na którym Klient uruchamia dostęp do Sklepu, posiadanych przez Klienta pakietów transmisji danych, programów służących do korzystania z Internetu oraz do komunikacji elektronicznej. Mattra Polska nie odpowiada za brak dostępności Sklepu wynikający z powyższych przyczyn.
 2. Mattra Polska nie jest dostawcą Internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest korzystanie z funkcjonalności Sklepu.

IV.         Pliki cookies

 1. Na stronie Sklepu wykorzystywane są pliki typu cookies, służące gromadzeniu informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta, w celu:
 • utrzymania sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać adresu e-mail i Hasła,
 • dostosowania i optymalizacji Sklepu do potrzeb Klientów,
 • tworzenia statystyk oglądalności podstron Sklepu,
 • personalizacji przekazów marketingowych,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania Sklepu.
 1. Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Sklep plików cookies zawiera Polityka Prywatności.

 

V.           Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu

 1. Sklep umożliwia Klientom korzystanie z następujących Usług świadczonych drogą elektroniczną:
  • Rejestracji i Logowania do Konta Klienta,
  • dostępu do Konta Klienta w dowolnie przez siebie wybranym czasie,
  • zarządzania danymi osobowymi podanymi przy Rejestracji oraz w trakcie używania Konta,
  • uzyskiwania informacji o Produktach oferowanych w Sklepie,
  • składania Zamówień na oferowane przez Sklep Produkty,
  • zawierania Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,
  • zamawiania usługi Newsletter.
 2. O ile postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa do wszelkich treści udostępnianych w Sklepie, w szczególności: majątkowe i niemajątkowe prawa autorskie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencje w zakresie majątkowych praw autorskich, znaki towarowe w rozumieniu ustawy prawo własności przemysłowej oraz inne prawa własności intelektualnej podlegające ochronie prawnej -  przysługują ich właścicielom, Mattra Polska lub podmiotom, z którymi Mattra Polska zawarła stosowne umowy.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji, Mattra Polska podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Sklepu.

 

VI.         Zasady korzystania z Usług Sklepu

 1. Klient korzystający ze Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem;
  • korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Mattra Polska, z poszanowaniem ich dóbr osobistych i wszelkich przysługujących im praw;
  • korzystania z treści zamieszczonych w Sklepie jedynie w zakresie własnego użytku; wykorzystywanie w innym zakresie treści zamieszczonych w Sklepie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie pisemnej zgody Mattra Polska lub właściciela tych treści;
  • niepodejmowania działań które mogłyby zablokować, przeciążyć lub zakłócić należyte funkcjonowanie Sklepu, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, wirusów czy złośliwego oprogramowania;
  • niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta lub dla niego niedozwolonych.
 2. Osoby korzystające z Usług oraz zawierające Umowę sprzedaży w imieniu Przedsiębiorcy powinny posiadać w tym zakresie stosowne umocowanie. Akceptując Regulamin osoba, o której mowa w zdaniu poprzednim oświadcza, że posiada umocowanie do korzystania z Usług i/lub do zawarcia Umowy sprzedaży pochodzące od Przedsiębiorcy.

 

VII.      Rejestracja Konta w Sklepie

 1. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.
 2. Klient może zarejestrować tylko jedno Konto w Sklepie. Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zarejestrować jedno Konto jako Konsument i jedno konto jako Przedsiębiorca.
 3. Dokonując Rejestracji Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i aktualnych danych, niewprowadzających w błąd oraz nienaruszających praw osób trzecich. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność w przypadku podania danych niespełniających warunków określonych w poprzednim zdaniu.
 4. W celu zarejestrowania Konta w Sklepie Klient jest zobowiązany:
  • wypełnić elektroniczny formularz rejestracyjny, uzupełniając: imię i nazwisko, nazwę, adres e-mail, nr telefonu, adres oraz hasło;
  • w przypadku Klientów Przedsiębiorców, podczas Rejestracji należy podać również NIP;
  • zaakceptować treść Regulaminu;
  • kliknąć przycisk „Zarejestruj”.
 5. Hasło Klienta powinno składać się co najmniej z 8 znaków.
 6. Z chwilą Rejestracji Konta Klienta dochodzi do zawarcia między stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.
 7. Klient ponosi odpowiedzialność za treść danych podanych przy Rejestracji oraz w przypadku późniejszych zmian tych danych, jak również za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wprowadzonymi danymi.
 8. Przeglądanie Produktów oferowanych w Sklepie oraz składanie Zamówień przez Klienta nie wymaga Rejestracji, z tym, że zarejestrowanie Konta w Sklepie pozwala na korzystanie z niektórych jego funkcjonalności, w tym:
  • podglądu statusu realizacji Zamówienia oraz historii zawartych Umów sprzedaży,
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych,
  • umieszczania Produktów w Przechowalni,
  • zawierania Umów sporzedaży bez konieczności każdorazowego podawania danych (imienia i nazwiska, adresu dostawy).

 

VIII.    Usunięcie Konta Klienta

 1. Klient może w każdej chwili i z dowolnej przyczyny usunąć Konto w Sklepie, korzystając z funkcjonalności dostępnych w zakładce Moje Konto / wysyłając e-mail na adres biuro@mattrasklep.pl.
 2. Mattra Polska może usunąć Konto Klienta w przypadku:
 • poważnego naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta postanowień Regulaminu,
 • naruszenia przez Klienta lub osoby trzecie korzystające z jego Konta powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego.
  1. O zamiarze usunięcia Konta Klienta oraz stwierdzonych naruszeniach, Klient zostanie powiadomiony na adres e-mail widniejący na Koncie Klienta.
  2. Mattra Polska może usunąć Konto Klienta w przypadku zakończenia świadczenia Usług, z zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia, na podstawie oświadczenia Mattra Polska złożonego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail Klienta widniejący na Koncie Klienta.
  3. Usunięcie Konta Klienta jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

IX.         Logowanie

 1. Logowanie na Konto Klienta następuje z wykorzystaniem adresu e-mail Klienta oraz Hasła podanego przez Klienta w trakcie Rejestracji.
 2. Po zalogowaniu na Konto Klient może w każdej chwili zmienić swoje Hasło oraz inne dane podane przy Rejestracji, korzystając z zakładki Moje Konto.
 3. Klient jest zobowiązany utrzymywać Hasło w poufności oraz chronić Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 4. Umowa sprzedaży zawarta na skutek Zamówienia złożonego przez osobę trzecią, która weszła w nieuprawnione posiadanie należących do Klienta danych do Logowania (e-maila i Hasła) z przyczyn nieleżących po stronie Sklepu, uważana jest za zawartą przez Klienta. Nie ogranicza to jednak praw Klienta wynikających z Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa, w szczególności prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży na zasadach określonych w pkt XV poniżej.

 

X.           Produkty dostępne w Sklepie

 1. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie są fabrycznie nowe i wolne od wad, chyba że co innego zostało zastrzeżone w opisie danego Produktu.
 2. Każdy Produkt dostępny w Sklepie posiada opis. Opis Produktu wskazuje każdorazowo na podstawowe cechy Produktu, w szczególności dane techniczne, cenę, dostępność, czas wysyłki oraz ewentualne opinie o Produkcie.
 3. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie mają charakter poglądowy. Zdjęcia i opisy Produktów obrazują w sposób demonstracyjny właściwości, wygląd i parametry użytkowych Produktu. Wygląd Produktu na fotografiach prezentowanych w Sklepie może różnić się w niewielkim stopniu od wyglądu Produktu będącego przedmiotem Umowy sprzedaży. Różnice w wyglądzie Produktów mogą wynikać z przyczyn technicznych związanych z urządzeniem, za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu. Powyższe zastrzeżenia nie odnoszą się do udostępnionych w Sklepie specyfikacji technicznych oraz oznaczeń marki i modelu danego Produktu.
 4. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, wyrażonymi w walucie polskiej i uwzględniającymi podatek VAT w aktualnej na stawce. Ceny Produktów nie obejmują kosztów dostawy, które są ustalane odrębnie przy składaniu Zamówienia, na zasadach określonych w pkt XIV.
 5. Promocje, rabaty i wyprzedaże obowiązują w okresie i na warunkach wskazanych każdorazowo w opisie danego Produktu w Sklepie. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej w opisie danego Produktu promocje, rabaty i wyprzedaże nie podlegają łączeniu. Promocja, rabat lub wyprzedaż trwa do godziny 23:59 ostatniego dnia ich obowiązywania. Ceny promocyjne, rabatowe lub wyprzedażowe są uwzględniane i obowiązują wyłącznie w odniesieniu do Produktów zamawianych za pośrednictwem Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania promocji, rabatów i wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie wpływa na Zamówienia złożone przed zmianą ceny, warunków promocji, rabatów lub wyprzedaży.
 7. Klient może przeglądać Produkty według ich kategorii lub korzystając z wyszukiwarki.
 8. Realizacja Zamówienia jest możliwa pod warunkiem dostępności Produktu w Sklepie.
 9. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie nie stanowią oferty ani zapewniania sprzedawcy o właściwościach Produktu w rozumieniu KC. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie poczytuje się jedynie za zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu KC.

 

XI.         Sposoby płatności

 1. W przypadku dostawy na terenie Polski Sklep akceptuje następujące sposoby płatności:
 • płatność za pobraniem (płatność gotówką przy odbiorze przesyłki),
 • przelew tradycyjny na rachunek bankowy MATTRA Polska nr 70 1020 5170 0000 1802 0155 1886
 • płatność PayU.
 1. W razie wyboru miejsca dostawy na terenie innych niż Polska krajów Unii Europejskiej, Sklep akceptuje wyłącznie następujące sposoby płatności:
  • przelew tradycyjny na rachunek bankowy MATTRA Polska nr 70 1020 5170 0000 1802 0155 1886,
  • płatność PayU.
 2. W przypadku dokonania wyboru jako sposobu zapłaty przelewu tradycyjnego, przelew należności za Zamówienie powinien zostać dokonany w terminie 14 dni od dnia złożenia Zamówienia. W przypadku niedokonania płatności w powyższym terminie Zamówienie zostanie anulowane i nie będzie realizowane. Dniem dokonania płatności jest dzień zaksięgowania środków pieniężnych na rachunku bankowym Mattra Polska.

 

XII.      Zasady składania Zamówień w Sklepie

 1. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie Klient powinien:

1) skompletować Zamówienie:

 1. dokonać wyboru Produktów spośród dostępnych w ofercie Sklepu lub spośród Produktów znajdujących się w Przechowalni,
 2. dodać wybrane Produkty do Koszyka,
 3. przejść do zakładki Koszyk,
 4. upewniając się, czy rodzaj i liczbą Produktów umieszczona w Koszyku jest prawidłowa, w razie potrzeby klikając przycisk „+” lub „-”,
 5. kliknąć przycisk „Przelicz”, co spowoduje weryfikację wartości zamówienia;

2) określić warunki Zamówienia:

 1. wybrać sposób płatności oraz sposób dostawy spośród dostępnych w Sklepie,
 2. wpisać kod rabatowy, o ile Klient taki kod posiada,
 3. potwierdzić zamówienie, klikając przycisk „Zamawiam”,

3) sfinalizować Zamówienie:

 1. wybrać jedną z poniższych opcji:
 • Logowanie na Konto Klienta (w przypadku Klientów posiadających zarejestrowane Konto), w razie potrzeby zaznaczając opcję „inny adres wysyłki” i wpisując odpowiednie nowe dane adresowe,
 • dokonanie Rejestracji Konta w Sklepie (zgodnie z zasadami określonymi w pkt VII powyżej),
 • „Zamów bez logowania”, a następnie podać dane do zawarcia Umowy sprzedaży i realizacji wysyłki, tj. imię i nazwisko lub nazwę, adres dostawy, adres do faktury, adres e-mail oraz numer telefonu, zaś w przypadku Klientów Przedsiębiorców dodatkowo NIP;
  1. kliknąć przycisk „Podsumowanie”, aby zweryfikować wszystkie warunki Zamówienia,
  2. w zależności od wybranego sposobu płatności, kliknąć przycisk:
 • „Złóż zamówienie” – w przypadku wyboru płatności za pobraniem,
 • „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” - w przypadku wyboru jako sposobu płatności przedpłaty, tj. przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Mattra Polska lub płatności PayU;
  1. opłacić Zamówienie - w przypadku wybrania opcji „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
  2. odebrać wiadomość przesłaną przez Sklep na adres e-mail Klienta i kliknąć na link „Potwierdzenie złożenia Zamówienia” – w przypadku wybrania opcji „Złóż zamówienie” (płatność za pobraniem).
 1. Przed złożeniem Zamówienia Klient może umieścić dodatkowe informacje dotyczące Zamówienia w polu „Uwagi”.
 2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą:
  • kliknięcia w link „Potwierdzenie złożenie Zamówienia” – w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem,
  • dokonania przedpłaty – w przypadku wyboru jako sposobu płatności przelewu tradycyjnego lub przelewu PayU.
 3. Sklep umożliwia składanie Zamówień 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem okresów przerw technicznych i prac konserwacyjnych. Ewentualne przerwy techniczne i prace konserwacyjne są prowadzone w miarę możliwości w godzinach nocnych. Na stronie głównej Sklepu każdorazowo zamieszczana jest informacja o planowanych przerwach w pracy Sklepu.

 

XIII.    Realizacja Zamówień

 1. Po złożeniu Zamówienia Sklep przesyła na adres e-mail Klienta:
  • potwierdzenie złożenia Zamówienia, wskazujące numer zamówienia, przedmiot Zamówienia, cenę oraz przewidywany termin dostawy;
  • fakturę z tytułu sprzedaży;
  • w odniesieniu do Konsumentów – treść Regulaminu.
 2. Sklep wystawia Konsumentom faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. Sklep przesyła fakturę elektroniczną Konsumentowi na adres e-mail podany na Koncie Klienta.
 3. Faktury VAT dla Przedsiębiorców są wystawiane i doręczane według wyboru Mattra Polska w jeden z następujących sposobów:
 • drukowane i dołączane do przesyłek
 • wysyłane listem zwykłym Pocztą Polską
 • wystawiane i doręczane w formie elektronicznej.

Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sklep faktur, faktur korygujących i duplikatów tych dokumentów w formie elektronicznej na widniejący na Koncie Klienta adres e-mail. Powyższa zgoda Klienta stanowi akceptację odbiorcy faktury przewidzianą w art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Klient oświadcza, że będzie odbierał powyższe faktury elektroniczne pod podanym przez siebie adresem e-mail. Mattra Polska będzie przesyłać faktury elektroniczne z adresu e – mail: biuro@mattrasklep.pl na adres e – mail widniejący na Koncie Klienta.

 1. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację Zamówienia, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta o przyczynach wstrzymania wykonania Zamówienia oraz przewidywanym terminie realizacji.
 2. W przypadku, gdy Zamówienie jest niekompletne lub zawiera nieprawidłowe dane Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji. W tym celu Sklep nawiązuje kontakt z Klientem za pośrednictwem wskazanego przez Klienta na Koncie Klienta numeru telefonu lub adresu e-mail. Realizacja Zamówienia zostaje wstrzymana do czasu doprecyzowania lub zmiany Zamówienia przez Klienta. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia wywołane koniecznością weryfikacji poprawności lub doprecyzowania Zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówienia w przypadkach, o których mowa w pkt VIII.1 i pkt VIII.2. Sklep powiadomi Klienta o odmowie realizacji Zamówienia, podając przyczynę odmowy. W przypadku dokonania przez Klienta przedpłaty Sklep zwróci Klientowi uiszczoną cenę Produktów.

 

XIV.     Sposoby dostawy

 1. Klient może odebrać zamówione Produkty osobiście w siedzibie Mattra Polska, adres: Mysłakówko 22, 87-605 Tłuchowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 18.
 2. Sklep oferuje dostawę Produktów na terenie Polski oraz krajów Unii Europejskiej. Sklep nie realizuje dostaw do tych części krajów Unii Europejskiej, które są położone poza kontynentem europejskim.
 3. Na terenie Polski dostępne są następujące sposoby i koszt dostawy:
 4. dostawa do paczkomatu InPost – 4,90 zł brutto,
 5. Poczta Polska (Pocztex48) – 9,90 zł brutto,
 6. kurier DPD – 9,90 zł brutto,
 7. kurier InPost – 9,90 zł brutto.
  8. Kurier MATTRA - 49,00 zł brutto
 1. Sklep oferuje darmową dostawę na terenie Polski w przypadku Zamówień, których wartość brutto wynosi:
  • powyżej 499,99 zł w przypadku wyboru płatności za pobraniem,
  • powyżej 150,00 zł w przypadku wyboru jako sposobu płatności przedpłaty (przelewem tradycyjnym lub poprzez system PayU) oraz dostawy do Paczkomatu InPost.
  • powyżej 150,00 zł w przypadku wyboru jako sposobu płatności przedpłaty (przelewem tradycyjnym lub poprzez system PayU) oraz dostawy przesyłką kurierska DPD lub InPost.
 2. Dostawy do innych niż Polska krajów Unii Europejskiej są realizowane wyłącznie kurierem DPD. Koszt dostawy, o której mowa w zdaniu poprzednim wynosi 149,00 zł brutto.
 3. Termin wysyłki jest wskazany w jego opisie Produktu. Termin ten jest podany w godzinach lub w dniach roboczych, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin wysyłki to orientacyjny czas liczony od momentu zawarcia Umowy sprzedaży do momentu wydania przesyłki z Produktem firmie kurierskiej lub operatowi pocztowemu. Termin wysyłki jest uzależniony od dostępności Produktu.
 4. Na łączny czas dostawy Produktu do Klienta składa się termin wysyłki oraz termin dostarczenia Produktu przez firmę kurierską lub operatora pocztowego (zgodnie z wyborem Klienta).
 5. Firmy kurierskie i operatorzy pocztowi posiadają własne regulacje co do sposobu realizacji usług dostawy przesyłek oraz ewentualnych reklamacji dotyczących tych usług. Szczegółowe zasady realizacji usług dostawy są zawarte w ogólnych warunkach świadczenia usług stosowanych przez Pocztę Polską S.A., DPD Polska Sp. z o.o. oraz InPost S.A. Przed wyborem sposobu dostarczenia Produktu Klient powinien we własnym zakresie zapoznać się z powyższymi warunkami.
 6. W potwierdzeniu Zamówienia Sklep podaje orientacyjny termin dostawy Produktów. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zachowanie powyższego terminu, Sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta, podając przyczynę opóźnienia dostawy oraz przewidywany termin jej realizacji.
 7. Sklep świadczy na rzecz Klienta nieodpłatną usługę polegającą na informowaniu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS o wysłaniu Zamówienia z magazynu oraz bieżącym statusie Zamówienia.

 

XV.        Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów, o których mowa poniżej.
 2. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: P.P.H.U. MATTRA Polska Mariusz Podolski, Mysłakówko 22, 87-605 Tłuchowo wskazany w pkt I.1 Regulaminu lub dołączając do paczki zwrotnej podpisany i prawidłowo wypełniony formularz odstąpienia od zakupu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w dniu, w którym Produkt został dostarczony do Konsumenta.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży wystarczy, że przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres e-mail Sklepu biuro@mattrasklep.pl lub nada oświadczenie przesyłką poleconą w placówce pocztowej na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu.
 6. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie dotyczy umów, których przedmiotem jest:
  • Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  • Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  • Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi rzeczami.
 7. W przypadku wykonania prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Konsument jest zobowiązany do zwrotu Produktu, którego dotyczy odstąpienie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania powyższego terminu wystarczy, że przed jego upływem Konsument odeśle zwracany Produkt na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Zwrot” lub „Odstąpienie od umowy”.
 8. W przypadku, gdy Sklep zaproponuje, że odbierze od Konsumenta zwracany Produkt, Konsument zobowiązany jest do wydania Produktu w terminie uzgodnionym ze Sklepem.
 9. Sklep niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym cenę zakupu Produktu i koszty dostawy Produktu do Konsumenta.
 10. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że odbierze zwracany Produkt od Konsumenta, Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z Produktu w zakresie wykraczającym poza zakres niezbędny do stwierdzenia charakteru i podstawowych cech Produktu. Sklep jest uprawniony do obniżenia wysokości zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w przypadku korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie szerszym niż opisany z zdaniu poprzednim. Sklep obniży wysokość zwracanej Konsumentowi ceny Produktu w części, w jakiej wartość Produktu uległa zmniejszeniu na skutek korzystania z Produktu przez Klienta w zakresie wykraczającym poza zakres opisany w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Jeśli w wyniku takiego korzystania Produkt nie nadaje się do użycia zgodnie z jego przeznaczeniem, Sklep jest uprawniony do odmowy zwrotu płatności na rzecz Konsumenta i odesłania mu Produktu z powrotem.
 12. Sklep nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi dodatkowych kosztów związanych z faktem wyboru przez Konsumenta sposobu dostarczenia Produktów innego niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep. W celu uniknięcia wątpliwości, za zwykły, najtańszy sposób dostarczenia Produktów są uznawane sposoby dostawy wskazane w pkt XIV.3 Regulaminu. Sklep zwraca Konsumentowi koszty dostawy w kwocie nieprzekraczającej 9,90 zł brutto. W przypadku, gdy Konsument poniesie dodatkowe koszty dostawy przekraczające kwotę wskazaną w zdaniu poprzednim, Sklep nie ma obowiązku zwracać Konsumentowi nadwyżki ponad tę kwotę.
 13. W przypadku, gdy Umowa sprzedaży obejmowała więcej niż 1 Produkt, zaś Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży jedynie w części (w zakresie niektórych Produktów objętych Umową sprzedaży), Sklep jest uprawniony do dokonania zwrotu kosztów dostawy proporcjonalnie do zakresu, w jakim Konsument odstąpił od Umowy sprzedaży. W takim przypadku Sklep zwraca Konsumentowi taką część kosztów dostawy, jaka odpowiada liczbie zwracanych Produktów w stosunku do łącznej liczby Produktów objętych daną Umową sprzedaży.
 14. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument przy dokonywaniu płatności za Zamówienie, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu pieniędzy, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsument jest zobowiązany podać Sklepowi dane umożliwiające dokonanie takiego zwrotu.
 15. Jeżeli zwrot należności odbywa się w oparciu o dane wskazane przez Konsumenta (np. przelewem na wskazany rachunek bankowy lub przekazem pocztowym), Konsument powinien podać Sklepowi pełne i dokładne dane niezbędne do dokonania przez Sklep zwrotu (to jest poprawny adres na który ma być wysłany przekaz lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego: (i) zwrot należności nie będzie możliwy, (ii) dojdzie do opóźnienia w procesie zwrotu należności lub (iii) należność zostanie wpłacona na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta.
 16. Zwrot Produktu do Sklepu na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży następuje na koszt Konsumenta, przy czym Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu do Sklepu.
 17. W chwili odstąpienia przez Konsumenta od Umowy sprzedaży wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest realizowane przez Sklep lub osobę trzecią na podstawie porozumienia ze Sklepem. Konsument nie ponosi kosztów związanych z wygaśnięciem tych umów, z zastrzeżeniem ust .11, ust .12, ust. 13, ust. 16 powyżej. Jeżeli umowa dodatkowa została zawarta z osobą trzecią, Sklep poinformuje tę osobę o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy sprzedaży.
 18. Opisane w ust. 1-17 powyżej prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientom będącym Przedsiębiorcami.

 

XVI.     Rękojmia – Konsumenci

 1. Przed odebraniem przesyłki z zakupionym Produktem Klient powinien sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu w transporcie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki i odmowy kontaktu ze Sklepem, w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. W przypadku odbioru przesyłki z uszkodzonym towarem bez zastrzeżeń, koszt odesłania przesyłki do wymiany ponosi Klient.
 2. Sklep odpowiada wobec Konsumenta na zasadzie rękojmi, zgodnie z przepisami KC, jeśli sprzedany Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną.
 3. Produkt posiada wadę fizyczną jeżeli jest niezgodny z umową w rozumieniu art. 55611 i 3 KC, tj.:
  • nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien posiadać ze względu na cel oznaczony w Umowie sprzedaży albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu Umowy sprzedaży, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Produktu;
  • został wydany Klientowi w stanie niezupełnym;
  • został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeśli czynności te zostały wykonane (i) przez Sklep lub osobę trzecią, za którą Sklep ponosi odpowiedzialność, albo (ii) przez Klienta, który działał według instrukcji otrzymanej od Sklepu.
 4. Produkt posiada wadę prawną zgodnie z art. 5563 KC, jeżeli:
  • stanowi własność osoby trzeciej;
  • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
  • ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Produktem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 5. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania Produktu Konsumentowi lub powstały z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Konsumentowi.
 6. Sklep odpowiada za wady, które zostały stwierdzone przed upływem 2 lat od dnia wydania Produktu Konsumentowi.
 7. Zgłaszając Reklamację dotyczącą wad fizycznych lub prawnych Produktu Konsument powinien dostarczyć do Sklepu reklamowany Produkt wraz z dowodem zakupu tego Produktu oraz opisem reklamacji.
 8. Jako dowód zakupu Konsument może wskazać numer Zamówienia, przedstawić paragon fiskalny, fakturę VAT, e-mailowe potwierdzenie złożenia Zamówienia lub e-mailowe
 9. Reklamacje dotyczące wad fizycznych lub prawnych Produktów powinny być zgłaszane na adres wskazany w pkt I.1 Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
 10. Opis Reklamacji powinien zawierać:
  • informacje dotyczące przedmiotu reklamacji: rodzaj wady, datę jej wystąpienia lub wykrycia;
  • żądanie dotyczące sposobu usunięcia wady, wybrane spośród niżej wymienionych:
 • wymiana Produktu na nowy, wolny od wad,
 • usunięcie wady (naprawa) Produktu,

lub oświadczenie Konsumenta o:

 • obniżeniu ceny i żądaniu zwrotu części uiszczonej ceny Produktu,
 • odstąpieniu od umowy i żądaniu zwrotu ceny Produktu, o ile wada ma charakter istotny;
 • dane Konsumenta:
 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe – adres zamieszkania oraz adres e-mail lub numer telefonu.
 • numer rachunku bankowego, w przypadku, gdy jako swoje żądanie Klient wskazał obniżenie lub zwrot ceny Produktu.
 1. Sklep ustosunkuje się do otrzymanej Reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.
 2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia Reklamacji, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną lub prawną, Sklep, zgodnie z obowiązującymi przepisami KC dotyczącymi rękojmi oraz biorąc pod uwagę żądania Konsumenta, wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wady.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o obniżeniu ceny, Sklep odeśle Produkt Konsumentowi oraz dokona zwrotu części ceny. Część ceny Produktu podlegająca zwrotowi jest ustalana w takiej proporcji do ceny Produktu wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.
 5. W przypadku, gdy wymiana Produktu lub usunięcie wady Produktu jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów, Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta. W takim przypadku Sklep dokona zwrotu ceny Produktu.
 6. Konsument jest zobowiązany podać Sklepowi pełne i dokładne dane niezbędne do wysłania przez Sklep Produktu bez wad lub zwrotu ceny Produktu (poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Konsumenta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego: (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Konsumenta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Konsumenta.
 7. Sklep nie odpowiada za wady Produktu, gdy Konsument w chwili zawarcia Umowy sprzedaży o tej wadzie wiedział.
 8. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Polski. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Polski prawa, w szczególności KC.
 9. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy Produktu niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, o której mowa w pkt XVII Regulaminu.
 10. W odniesieniu do Przedsiębiorców rękojmia jest wyłączona.

 

XVII.   Gwarancja

 1. Sklep udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.
 2. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące w odniesieniu do Produktów sprzedawanych Konsumentom i 12 miesięcy w odniesieniu do Produktów sprzedawanych Przedsiębiorcom.
 3. Gwarancja obejmuje uprawnienia Klienta z tytułu wad fizycznych Produktu, o których mowa w pkt XVI ust. 3 Regulaminu, powstałych z przyczyn tkwiących w Produkcie w chwili jego wydania Klientowi.
 4. Dokonując zgłoszenia z tytułu gwarancji Klient powinien dostarczyć Sklepowi Produkt będący przedmiotem zgłoszenia wraz z dowodem zakupu tego Produktu (zgodnie z pkt XVI.8 Regulaminu) oraz opisem niezgodności.
 5. Opis niezgodności powinien zawierać:
  • informacje dotyczące przedmiotu zgłoszenia: rodzaj wady, data jej wystąpienia lub wykrycia;
  • dane Klienta:
 • imię i nazwisko lub nazwa,
 • dane kontaktowe – adres zamieszkania lub siedziby oraz adres e-mail lub numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego właściwy do zwrotu ceny Produktu.
  1. Sklep w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia z gwarancji ustosunkuje się do treści zgłoszenia.
  2. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, tj. w razie stwierdzenia, że Produkt posiada wadę fizyczną, Sklep według swojego uznania wymieni Produkt na wolny od wad lub zwróci Klientowi cenę Produktu.
  3. Klient jest zobowiązany podać Sklepowi pełne i dokładne dane niezbędne do wymiany Produktu na wolny wad albo do zwrotu ceny Produktu (tj. poprawny adres na który ma być wysłany Produkt lub poprawne dane dotyczące rachunku bankowego na który ma być wykonany przelew). Sklep nie ponosi odpowiedzialności, w przypadku gdy z powodu podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego, (i) przesłanie Produktu wolnego od wad lub dokonanie zwrotu ceny nie będzie możliwe, (ii) dojdzie do opóźnienia w tym zakresie (iii), zwrot ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy nienależący do Klienta albo (iv) Produkt wolny od wad zostanie przesłany na adres nienależący do Klienta.
  4. Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu a wyprodukowane przez inny podmiot niż Mattra Polska, mogą być objęte gwarancją udzieloną przez ich producenta. Informacja w tym przedmiocie znajduje się każdorazowo w opisie Produktu objętego taką gwarancją. Szczegółowe warunki wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji, o której mowa w niniejszym ustępie, znajdują się w karcie gwarancyjnej dołączanej do Produktu objętego przedmiotową gwarancją.

 

XVIII. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów         

 1. Działając na podstawie art. 14 ust 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Sklep informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platformę ODR).
 2. Dla Konsumentów dostępne są następujące, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: za pomocą miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne w siedzibach lub na stronach rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

XIX.     Dane osobowe

 1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie do Klientów będących osobami fizycznymi oraz do osób działających w imieniu Klientów będących Przedsiębiorcami, w zakresie w jakim osoby te podczas korzystania z Usług Sklepu podadzą swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych Klienta lub osób działających w imieniu Klienta, zgodnie z RODO jest – Mariusz Podolski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.P.H.U. Mattra Polska Mariusz Podolski.
 3. Administrator wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie danych Klientów oraz osób działających w imieniu Klientów odbywało się zgodnie z prawem.
 4. Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
 • zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • realizacji uprawnień Klienta wynikających z Umowy sprzedaży, dotyczących odstąpienia od umowy oraz uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
 • zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa płatności oraz realizacji zobowiązań Stron;
 • marketingowych - podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, poprzez prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO). Marketing jest prowadzony w szczególności poprzez wysyłanie ofert handlowych na podany przez Klienta adres e-mail, w ramach usługi Newsletter, o ile Klient wyraził na to zgodę.
 1. Dane osobowe Klienta lub osób działających w imieniu Klienta mogą być przekazywane lub udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora, bankom, podmiotom świadczącym usługi w zakresie płatności internetowych, podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie, jak również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT oraz usług księgowych.
 2. Dane osobowe Klienta lub osób działających w jego imieniu będą przetwarzane przez czas:
 • trwania umowy o świadczenie Usług, tj. do czasu usunięcia Konta Klienta zgodnie z pkt VIII powyżej – w zakresie danych Klienta podanych przy Rejestracji lub widniejących na Koncie Klienta,
 • do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych przez Klienta Umów sprzedaży oraz przez wynikający z przepisów obowiązującego prawa okres przechowywania związanych z nimi dokumentów rozliczeniowych – w zakresie danych Klienta podanych dla potrzeb zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży,
 • istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Klient wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym oraz cofnie zgodę na otrzymywanie Newslettera – w zakresie danych Klienta przetwarzanych w celach marketingowych.
 1. Klient lub osoba działająca w jego imieniu ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
 2. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (w tym w odniesieniu do Usługi Newsletter), Klient lub osoba działająca w imieniu Klienta może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć tę zgodę, wysyłając e-maila do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach marketingowych, Klient lub osoba działająca w imieniu Klienta może w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych w tym celu.
 4. Klientowi lub osobie działającej w imieniu Klienta przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych narusza jej prawa.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest wymagane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie Usług oraz Umowy sprzedaży, a także otrzymywania materiałów marketingowych, w tym Newslettera.
 6. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta określa Polityka Prywatności.

 

XX.        Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. Mattra Polska nie jest związana żadnym kodeksem dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 2. Na podstawie art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Mattra Polska poinformuje Klienta na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Sklepu stosuje się przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 4. Wszelkie Reklamacje dotyczące działania Sklepu mogą być zgłaszane na adres e-mail biuro@mattrasklep.pl. Zgłoszenia te będą rozpatrywane przez Mattra Polska w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.
 5. Aktualny Regulamin Sklepu jest publikowany na stronie Sklepu oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta) bez dodatkowych opłat.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
 7. MATTRA Polska zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. W takim przypadku Mattra Polska prześle Klientowi na jego adres e-mail widniejący na Koncie Klienta informację o zmianie Regulaminu wraz z zakresem modyfikacji.
 8. Klient ma prawo nie zaakceptować zmiany Regulaminu, przesyłając informację o braku akceptacji na adres e – mail: biuro@mattrasklep.pl w terminie 14 dni od otrzymania informacji o zmianie Regulamin Informacja o odmowie akceptacji zmiany Regulaminu będzie poczytywana jako oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i będzie stanowiła podstawę do usunięcia Konta Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian adresów e-mail podanych w Regulaminie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie są zmianą Regulaminu i nie skutkują obowiązkiem notyfikowania zmiany Klientowi w trybie określonym w pkt XX.7 powyżej.
 10. Rozstrzyganie sporów z Klientami będącymi Przedsiębiorcami następuje przez sąd właściwy dla siedziby Mattra Polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl